Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

26
Ноември2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 18.11.2021Г.

Препис извлечение №26 от 18.11.21г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №26 от 18.11.21г..doc)

26
Ноември2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.11.2021 Г.

Препис извлечение №25 от 17.11.21г. (/images/Resheniya mandat 2019-2023/Препис извлечение №25 от 17.11.21г..doc)

18
Ноември2021

Покана за двадесет и шесто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана (/images/Zasedania2021/Покана за 26 заседание.pdf)

11
Ноември2021

Покана за двадесет и пето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана (/images/Zasedania2021/Покана 25-то заседание.pdf)

04
Ноември2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 24 от проведеното на 29.10.2021 година заседание

12
Октомври2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 30.09.2021 година заседание

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

«
»
  
Р Е Ш Е Н И Е
№ 415
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
Относно:. Разглеждане на предложение от Диана Гурева  – Зам.кмет на Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Сунгурларе за 2018г
 
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 0, Общински съвет Сунгурларе
 
 
    Р Е Ш И:
 
 ПРИЕМА за сведение годишния Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Сунгурларе за 2018 година.
 
 
 Председател  на ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 416
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
Относно: Докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Сунгурларе за третата година от мандат  2015-2019г.
 
 
 
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет Сунгурларе 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА
 
 
 
                                                           Р Е Ш И:
 
 
 Приема Отчета за изпълнение на Програмата за управление на Община Сунгурларе за третата година от мандат 2015 – 2019 г. 
 
 
 
 Председател на ОбС   /п/
Халил Ахмед
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 417
Сунгурларе, 7 март   2019г.
 
Относно : Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището на с.Камчия, община Сунгурларе, обл. Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ-73 „Шумен - Карнобат” при км 51+260 – ляво.
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.103, ал.3, чл.108, ал.2, чл.112, ал.2, т.10 и чл.59, ал.1 от ЗУТ
 
 
                                                          Р Е Ш И:
 
           РАЗРЕШАВА: Нуман Махмуд Гюлер да възложи изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището на с.Камчия, община Сунгурларе, обл. Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ-73 „Шумен - Карнобат” при км 51+260 – ляво.  
            
ПУП- ПП да се изготви съобразно ЗОЗЗ (Закона за опазване на земеделските земи) и Правилника за неговото приложение (ППЗОЗЗ), както и при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба № 7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/14.06.2001г. за ОСУСП на МРРБ, Закона за пътищата и протокола на ОПУ - Бургас. 
                                              
   
 Председател на  ОбС    /п/
Халил Ахмед
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 418
Сунгурларе, 7 март   2019г.
 
 
Относно: Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в Община Сунгурларе” по Фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства .
 
 
След проведеното поименно гласуване с  16 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общинския съвет
 
На основание чл. 17 ал. 1 т. 7, чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА
 
.
                                                 Р Е Ш И :
 
Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в Община Сунгурларе” по Фонд „Социална закрила” към МТСП.
 Дава съгласие Община Сунгурларе да осигури съфинансиране на дейностите по проекта, съгласно указанията на бенефициентите, в размер на 10 % от общия бюджет, или 2 161.07 / две хиляди сто шейсет е един лв. и седем стотинки / лв.
Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да подготви и внесе проектното предложение, окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”.
 
 
 
 
 
 Председател на  ОбС     /п/
Халил Ахмед
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 419
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
 
 
Относно: Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на План за развитие на социалните  услуги  в община Сунгурларе за 2020г.
 
 
След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл.21,ал.1,т.12,във вр.с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.19,ал.2 от Закона за социалното подпомагане
 
Р Е Ш И:
ПРИЕМА годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе за 2020г.-приложение №1.
 
 
 
Председател на  ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 420
Сунгурларе, 7 март   2019г.
 
Относно: Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Сунгурларе за 2019г.
 
 
След проведеното поименно гласуване с 17гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
. На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3,ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за закрила на детето
 
 
                                                 Р Е Ш И :
 
1.Приема Общинска програма за закрила на детето-Община Сунгурларе 2019г.
2.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да предприеме съответните действия за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето-Община Сунгурларе 2019г.
.
 
 
Председател ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 421
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
Относно:  Докладна записка от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.
 
След проведеното поименно гласуване с 15 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 , Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и, ал.3, ал.4 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи:
 
 
                                                        Р Е Ш И:
 
1.  Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд  на територията на Община Сунгурларе за индивидуално ползване от  животновъди, собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съгласно Приложение № 1
2.  Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване  за стопанската 2019/2020 год., „пасища, мери“, “пасища с храсти“, „ливади“ и други постоянно затревени площи – Приложение № 2.
3.  Приема годишен план за паша – Приложение № 3 и Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади – Приложение № 4.
4.  Определя годишна  наемна цена  както следва: за „пасища и мери“   - 8,00 лв./дка; за пасища с храсти – 6,00 лв./дка; за ливади 13,40 лв./дка.
5.  Определя  задълженията на общината  и ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите, както следва:
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА:
       Да осигури безпрепятствено  ползване на общинските пасища, мери и ливади за паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
      Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата и мерите.
      Кметовете  на населените места и кметските наместници от съответните селища на Община Сунгурларе се задължават да следят за изпълнението на Правилата  за ползване на общинските пасища, мери и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да уведомят Общината.
      Кметовете и кметските наместници да  предприемат мерки за недопускане използването на общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани, и  на които не са  извършени мерките  по държавната профилактична програма  и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:
      Да използват имота съгласно предназначението му, с грижата на добър стопанин;
      Да  поддържат имота в добро екологично и земеделско състояние;
      Да почистват пасищата от нежелана  храстовидна растителност и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове;
      Да  опазват пасищата от ерозиране, заблатяване, засоляване;
      Да не допускат замърсяването на имота с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци;
      Да районират пашата така, че да се избягва преизпасването  на тревостоя;
      Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да посочат друго лице, което да извършва това  от тяхно име и за тяхна сметка;
      Да не преотдават за ползване на трети лица имотите – предмет на договора или части от тях;
      Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;
      Да не се извършва паша  нощем  и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;
      Да не се извършва сеч на намиращите се в отдадените под наем пасища, мери и ливади на отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на компетентните органи;
      Да не се изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите, както и да не се ограждат предоставените площи, освен с електронен пастир.
 
 
 
 
 
 Председател на  ОбС    /п/
Халил Ахмед
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 422
Сунгурларе, 7 март  2019 г.
 
 
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе  относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място.  
 
 
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
 
 
Р Е Ш И:
 
  1.Дава съгласие за ликвидиране съсобствеността в УПИ ІІІ-15 от кв. 4 по ПУП на с.Бероново, общ.Сунгурларе, обл. Бургас, чрез продажба на дела на Общината на  Георги Димитров Милев от с.Славянци, а именно: продажба на 439/939 ид.ч./кв.м.от УПИ ІІІ-15 в квартал 15 по ПУП на с. Бероново, целият с площ от 939 кв.м. при граници : север – улица , изток – УПИ ІV-16 , юг – УПИ  VІІІ-18 и запад – УПИ  ІІ-14 , актуван с АЧОС № 2279/16.03.2009 г., по пазарна цена – 2634 лв. без ДДС /Две хиляди шестотин тридесет и четири лева без ДДС  /.
    2. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши продажба на горепосочения имот. 
 
 
 
 
Председател  на ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 423
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
 
 
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе, относно: Продажба  на терен  в кв.24  УПИ VI   по ПУП на с. Съединение , м/у двата квартала, общ. Сунгурларе , обл. Бургас.
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 3 от ЗОС
                              
                                
                                              Р Е Ш И :
 
 
Дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДАДЕ на    Емурла Ахмед Ахмед, с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: с.Съединение, ул.”Единадесета” № 15, общ. Сунгурларе, право на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение /между двата квартала/, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно: терен с площ 890  кв.м., съставляващ УПИ VI  в кв. 24 по ПУП на селото, при граници : север- УПИ V , изток – улица , юг – УПИ VII и запад – УПИ ХIХ  , актуван с АЧОС № 3914/13.07.2017 г., върху който имот купувача има е законно построена жилищна сграда, при продажна цена  4606 лв. без ДДС /Четири хиляди шестстотин и шест лева без ДДС/.
Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правната сделка.
 
 
 
 
 
Председател  на ОбС      /п/
Халил Ахмед
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Р Е Ш Е Н И Е
№ 424
Сунгурларе, 7 март  2019 г.
 
 
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба  на терен  в кв.23  УПИ XII отреден за КОО    по ПУП на с.Вълчин ,  общ. Сунгурларе , обл. Бургас .
  
 
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 3 от ЗОС
 
 
Р Е Ш И:
 
 
Дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДАДЕ на Бедри Мехмедалиев Кавалджиев, с ЕГН ........................., с постоянен  адрес: с.Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, представляващ терен с площ 192  кв.м., съставляващ УПИ ХII с отреждане за КОО в кв. 23   по ПУП на селото ,при граници: Север –УПИ VIIIза здравна служба, изток – улица , юг- УПИ ХI за поща и запад – УПИ IV-86, актуван с АЧОС № 4009/29.01.2019 г., върху който имот купувача има законно построена сграда, за сумата 706 лв. без ДДС/Седемстотин и шест  лева без ДДС/ .
Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка.
 
 
 
Председател  на ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 425
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
 
 
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост. 
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл. 49а от ЗОС     
                              
                                
                                              Р Е Ш И :
 
 
Дава право на Кмета на Община Сунгурларе  да УЧРЕДИ на Владислав Маринов Коларов, с ЕГН -------------------- с постоянен адрес: гр. Сунгурларе, ул. Дунав  № 3   право на строеж  върху  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сунгурларе, представляващ  дворно място с площ  от  494 кв.м., съставляващо  УПИ ХХIV-80 от кв. 21 по ПУП на гр. Сунгурларе, актувано  с АЧОС № 3989/15.10.2018 г. за изграждане на еднофамилна  жилищна сграда  със застроена площ до 60 кв.м. съобразно  предвижданията по ПУП, при цена на правото  на строеж  650 лв. без ДДС /Шестстотин  и петдесет   лева без ДДС/ и следните условия:
1. Приобретателят на правото на строеж  следва да заплати  дължимите данъци и такси   по сделката, както и стойността на разходите, направени  от общината за изготвяне на оценката.
2. Приобретателят на правото на строеж се задължава да изпълни строителството съобразно предвижданията на ПУП на гр.Сунгурларе в 5 годишен срок. Същият няма право да прехвърля учреденото право на строеж на трети лица и не може да извършва разпоредителни сделки с построената жилищна сграда или да отдава същата под наем за срок от 15 години.
 Упълномощава  Кмета на Общината да извърши необходимите действия във връзка с осъществяването на правните сделки.
 
 
 
 
Председател  на ОбС      /п/
Халил Ахмед
 
 
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 426
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
 
 
Относно:. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно учредяване  на право на строеж върху имот частна общинска собственост в с.Черница за построяване на параклис. 
 
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 6 т. 2 от ЗОС  във връзка с чл. 21 , ал. 3 от Закона за вероизповеданията и на основание чл. 47  и  чл.54 ал.1 т. 2  от НРПУРОИ  на Община Сунгурларе
 
                                                          
                                              Р Е Ш И :
 
1.Учредява  в полза на СЛИВЕНСКА МИТРОЛОПИЯ със седалище и адрес на управление : гр.Сливен, пл. „Хаджи Димитър” № 5 , БУЛСТАТ  119045188, представлявана от  архимандрит Димитрий Стоянов Драганов – Председател на църковното настоятелство, безсрочно, безвъзмездно право на строеж за изграждане на едноетажна сграда, представляваща храм –параклис „Св.Успение Богородично”, село Черница, община Сунгурларе със застроена площ 27,40 кв.м., в имот, актуван   Акт  № 4010/12.02.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ  ХІ в  кв. 23 по ПУП на с. Черница , общ.Сунгурларе, целият с площ 213 кв.м., отреден за параклис, при граници на имота : север- улица , изток-улица и юг– УПИ Х за озеленяване  и запад – УПИ Х за озеленяване
2. Упълномощава Кмета на Общината да осъществи всички дейности необходими за правилно и законосъобразно изпълнение на решението по т.1
 
 
 
Председател  на ОбС      /п/
Халил Ахмед
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Р Е Ш Е Н И Е
№ 427
Сунгурларе, 7 март  2019 г.
 
 
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Разпределение на общинския жилищен фонд за 2019г.
  
 
 
След проведеното поименно гласуване с 13 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 , Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, вр.  ал.1 от Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
 
 
Р Е Ш И:
 
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, вр.  ал.1 от Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приема списък за разпределение на общинския жилищен фонд по предназначение за 2019г., както следва:
   І.  Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 
    1.  Жилища, находящи в гр.Сунгурларе
       - апартамент № 10 в бл.5 вх.Б ет.2– двустаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18
       - апартамент № 15 в бл.5 вх.Б ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18
       - къща  в гр.Сунгурларе на ул.”Девети септември”№ 4, находяща се в УПИ ХVІІ-1005 кв.76
        - апартамент № 11 в бл.1 вх.А ет.3– двустаен, имот 730 кв.45
 
    2. Жилища, находящи се в селата на общината:
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.6
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.8
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.222.1
- жилище /бивша детска градина/ с. Камчия, находящо се в УПИ VІІ кв.7
- жилище  /бившо училище/ с. Камчия, находящо се в УПИ ІІ кв.7
 
ІІ. Ведомствени жилища
Жилища находящи в гр.Сунгурларе
апартамент № 1 в бл.2 вх.А ет.1– двустаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34
апартамент № 6 в бл.1 вх.А ет.2 – двустаен, имот 730 кв.45
апартамент № 5 в бл.2 вх.А ет.2– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34
апартамент № 8 в бл.2 вх.А ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 кв.34
апартамент № 2 в бл.3 вх.Б ет.1– едностаен, находящ се в УПИ ІІ-686 кв.46
апартамент № 13 в ЕПЖБ-10 вх.Б ет.2 на ул ”Кирил и Методий” №16 – тристаен, находящ се в УПИ ХІХ-677 кв.34
Жилища находящи се в селата на общината:
- къща в с. Съединение кв.Морава, находяща се в УПИ ІХ кв.24 А
- общежитие за учители в с. Съединение, находящо се в квартал „Подем”, УПИ ІІІ-57 кв.1
- жилище в с. Везенково, находящо се в УПИ ХV кв.45
- жилище в с. Лозарево – имот 484
   
ІІІ. Резервни жилища 
къща,  находяща се в гр.Сунгурларе, ул.”Славянска” № 6, в УПИ VІІІ кв.43. 
 
 
 
Председател  на ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 428
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
 
 
Относно:  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне под наем на помещения-частна общинска собственост. 
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.24, ал.1, т.3 от НРПУРОИ
                   
                                              Р Е Ш И :
 
Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на „АИППИМП – д-р Илиев” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол 8600, обл.Ямбол, общ.Ямбол, ул.”Тракия” № 33, с ЕИК 203843125, представлявано от Христин Илиев Илиев, помещения – частна общинска собственост, а именно: 
- част от двуетажна сграда в с.Лозарево с идентификатор № 44029.501.516.3 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-02-14-2273/29.12.2000г., представляваща лекарски кабинет с площ 13,65кв.м., манипулационна с площ 9кв.м. и кабинет за женска и детска консултация с площ 13,30кв.м.  и идеални части от общи части с площ 9,00кв.м., находящи се на І-ви етаж на сградата, актувана с АОС № 300/01.02.2000год., построена в имот № 501.516 /бивш имот 484- за здр.пункт – болница/, целият с площ 4,966 дка, при граници:  имот № 501.5066, имот № 501.5067 и имот № 501.5512; 
- част от сграда в с.Вълчин, представляваща лекарски кабинет с площ 10,23кв.м., манипулационна с площ 10,65кв.м. и антре с площ 6,75кв.м., в Здравна служба с.Вълчин, актувана с АОС № 4008/29.01.2019год., построена в УПИ VІІІ кв.23 по ПУП на с.Вълчин, целият с площ 244кв.м., при граници на целият имот: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ХІІ за КОО, запад – УПИ ІХ-86 и УПИ VІІ-84; 
- част от сграда в с.Костен, състояща се от лекарски кабинет с площ 10,20кв.м., кабинет за детска и женска консултация с площ 14,80кв.м., манипулационна с площ 9,30кв.м. и приемна и антре с площ 16,57кв.м. в сграда, актувана с АОС № 3955/19.03.2018г., построена в УПИ І кв.17, целият с площ 599 кв.м., при граници на целият имот: север – улица, изток – УПИ ІІ-103, юг – УПИ ІХ-за площад и озеленяване, запад – улица;
- част от сграда в с.Климаш, състояща се от лекарски кабинет с площ 12,40кв.м., манипулационна с площ 11,40кв.м., стая за почивка с площ 5,67кв.м., приемна и антре с площ 16,22кв.м., актувана с АОС № 304/03.01.2000г., находяща се в УПИ І кв.23, целият с площ 1055 кв.м., при граници на целият имот: север – УПИ ІІ-25, изток – УПИ ІV-29, юг – УПИ VІІ и УПИ VІ-29, запад  - улица и площад, при месечна наемна цена общо за обектите 25,32 лв. /двадесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ с вкл.
 
 
 
 
 
Председател  на ОбС      /п/
Халил Ахмед
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Р Е Ш Е Н И Е
№ 429
Сунгурларе, 7 март  2019 г.
 
 
Относно: Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Определяне на размера на основните месечни работни заплати на кмета на община Сунгурларе, кметовете на кметства и кметските наместници в община Сунгурларе от 01.01.2019г. 
  
 
 
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 , Общински съвет – Сунгурларе
 
 
 
Р Е Ш И:
 
1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС №67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:
1.1.Определя  основната месечна  работна заплата на кмета на Община Сунгурларе и на кметовете на кметства, считано от 01.01.2019г., както следва: 
 
-Кмет на Община Сунгурларе                                                         1 880.00лв.
 
-Кметове на кметства с жители над 1000 души                               830.00лв.
              /с.с. Манолич и Съединение/
 
-Кметове на кметства с жители от 500 до 1000 души                     740.00лв.
              /с.с. Прилеп, Лозарево, Грозден, Славянци и Чубра/
 
-Кметове на кметства с жители под 500 души                                660.00лв.
 /с.с. Подвис, Камчия, Костен, Климаш, Вълчин и Черница/
 
-Кметски наместник                                                                          570.00лв.
 /с.с.Терзийско, Завет, Бероново,Садово, 
 Везенково, Велислав, Ведрово, Есен, Дъбовица, 
 Босилково и Пчелин/
 
1.2. Приема размера на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер 1 на сто върху основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 
 
 
 
 
Председател  на ОбС         /п/
Халил Ахмед
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 430
Сунгурларе, 7 март  2019г.
 
 
 
Относно:  Докладна записка от Васил Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община Сунгурларе в партньорство с община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г. 
 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА 
 
                   
                                              Р Е Ш И :
 
 
Възлага и делегира права на Кмета на Община Сунгурларе да подготви проектно предложение „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Дава правомощия на Кмета на Община Сунгурларе да подпише Споразумение за партньорство с партньор Община Созопол, както и всички административни и подкрепящи документи, в рамките на проектно предложение по т. 1. 
 
 
 
 
Председател  на ОбС      /п/
Халил Ахмед
 

Външни връзки